หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านพระพุทธศาสนา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย