กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับส่วนงานและระดับวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
          ๑.งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลในการบริหารและการประกันคุณภาพ  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          ๒.งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  ปฏิบัติงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย