ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 08/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 159257
Page Views 261560
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาและให้บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และจัดนิทัศการ จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า หรือสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งผลิต จัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

       1.งานห้องสมุด ปฏิบัติงานพัฒนาวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์  งานวารสาร  เอกสาร สิ่งพิมพ์ งานบริการยืม –คืน บริการอ้างอิง ส่งเสริม เผยแพร่บริการวิชาการ  งานเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            2.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานจัดหาและควบคุมการติดตั้ง บำรุงรักษา พัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลด้านการใช้ระบบสารสนเทศ จัดเตรียมอำนวยความสะดวกด้านสื่อทัศนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์  จัดอบรมบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานบริหารจัดการเว็บไซต์ งานบริการการเรียนการสอนอนออนไลน์ (e-Learning) และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย