กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาและให้บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และจัดนิทัศการ จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า หรือสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งผลิต จัดหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

       ๑.งานห้องสมุด ปฏิบัติงานพัฒนาวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์  งานวารสาร  เอกสาร สิ่งพิมพ์ งานบริการยืม –คืน บริการอ้างอิง ส่งเสริม เผยแพร่บริการวิชาการ งานเครือข่ายความร่วมมือและฐานข้อมูลห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และความร่วมมือกับห้องสมุดอื่น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๒.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานจัดหาและควบคุมการติดตั้ง บำรุงรักษา พัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลด้านการใช้ระบบสารสนเทศ จัดเตรียมอำนวยความสะดวกด้านสื่อทัศนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์  จัดอบรมบุคลากรและนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานบริหารจัดการเว็บไซต์ งานบริการการเรียนการสอนอนออนไลน์ (e-Learning) และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย