หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)และทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาด้านวิชารัฐศาสตร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) สำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ สภาวิชาการได้พิจารณาเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2552เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

ปัจจุบันมีนิสิตทั้งภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์จบการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)แล้ว 260 รรูป/คน นับได้ว่าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำสังคมในด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา