กลุ่มงานบริหาร
กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริหาร 

        มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบุคคล งานสวัสดิการ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานประสานงานกิจการต่างประเทศ หรือประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติ งานตรวจสอบภายใน งานเลขานุการผู้บริหาร  งานพิธีการ งานประชุม  งานนิติการ งานกองทุนพัฒนาวิทยาลัย รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

        ๑.งานบริหาร ปฏิบัติงานการอำนวยการ ติดต่อประสานงาน งานเลขานุการของผู้บริหาร  งานเอกสารราชการของวิทยาลัย ซึ่งรวมถึง การรับ- ส่ง จัดเก็บ ค้นหา ร่าง- โต้ตอบ เวียน หนังสือ -เอกสาร เสนอผู้บริหารพิจารณา ลงนาม อนุมัติ สั่งการ ให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ราชพิธี ศาสนพิธี ที่ทุกส่วนงานจัดขึ้นให้เป็นไปตามจารีตประเพณี  ขนบธรรมเนียม งานพิธีการงานประชุม งานกองทุนพัฒนาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๒.งานบุคคล ปฏิบัติงานวางระบบฐานข้อมูลบุคลากร สรรหา และสอบคัดเลือก งานบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ  งานประเมินผลงานและบำเหน็จความชอบ งานค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล งานโครงสร้างบุคลากรงานสวัสดิการทั้งที่ทางรัฐกำหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่น รวมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต งานกีฬาของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานอันเนื่องด้วยมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย งานสวัสดิการเงินกู้ งานสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๓.งานนิติกร  ปฏิบัติงานจัดทำนิติกรรมหรือสัญญาทุกประเภทที่วิทยาลัยจัดทำกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ติดตาม เร่งรัด ผู้กระทำผิดสัญญาให้ชดใช้เงินแก่วิทยาลัย รวมทั้งการตีตราบังคับให้ดำเนินไปตามสัญญา ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย งานคดีความที่วิทยาลัยถูกฟ้องหรือเป็นผู้ฟ้องทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลในส่วนของการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๔.งานวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานจัดทำแผน ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษา ระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทุนการศึกษา งานวิจัย ฝึกอบรม งานดูงานของบุคลากรในวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                

        ๕.งานตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติงานวางระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน รวมทั้งประเมินผลการควบคุมภายในของวิทยาลัยแล้วรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหาร การจัดการ และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และประมวลผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด วางระบบบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดและกำจัดความเสี่ยง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย