กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 

        มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

        ๑.งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแผ่กิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๒.งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลในการเผยแพร่ภายในและภายนอกองค์กร กำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ ปฏิบัติงานสื่อสาร การถ่ายภาพ การบันทึกเทป การถ่ายวีดีทัศน์ การจัดทำสำเนาภาพและเสียง การจัดทำกร๊าฟฟิค โปสเตอร์ สไลด์ และการประชาสัมพันธ์กิจการของมหาลัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มัลติมิเดีย อุปกรณ์สื่อใหม่ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย