กลุ่มงานอาคารสถานที่
กลุ่มงานอาคารสถานที่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ 

        มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๑. งานอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลงานสาธารณูปโภค งานภูมิทัศน์  งานสถาปัตยกรรม งานแบบแปลนอาคารสถานที่  งานผังแม่บท  ระบบสุขาภิบาลและโยธา  ระบบโทรศัพท์ ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์  งานดูแลความสะอาด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        ๒. งานยานพาหนะ ปฏิบัติงานให้บริการยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย  โดยพิจารณาจัดยานพาหนะประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์  ความเหมาะสม ดูแลบำรุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย