สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาครูพระสอนศีละธรรม ส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.งานบริหาร
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเบิกจ่ายค่าตอบแทน งานบัญชี งานธุรการ งานประชุมคณะกรรมการ งานสารบัญ งานพัสดุ งานบุคคล งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำระบบสารสนเทศ จัดทำและพัฒนาเวปไซต์ จัดทำสถิติข้อมูลพระสอนศีลธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

           ๒.งานแผนงานและประเมินผล ปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และติดตามผลประเมิน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ งานจัดทำระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลและติดตาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย