ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 214109
Page Views 368808
สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

สำนักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาครูพระสอนศีละธรรม ส่งเสริมพัฒนาสมรรถภาพของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน งานบริหารงบประมาณครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.งานบริหาร ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเบิกจ่ายค่าตอบแทน งานบัญชี งานธุรการ งานประชุมคณะกรรมการ งานสารบัญ งานพัสดุ งานบุคคล งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำระบบสารสนเทศ จัดทำและพัฒนาเวปไซต์ จัดทำสถิติข้อมูลพระสอนศีลธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.งานแผนงานและประเมินผล ปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และติดตามผลประเมิน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพการศึกษา งานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ งานจัดทำระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลและติดตาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย