ศูนย์บัณฑิตศึกษา
ศูนย์บัณฑิตศึกษา

ศูนย์บัณฑิตศึกษา  

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในด้านการสอบเค้าโครง การสอบป้องกัน การเผยแพร่งานวิจัยและการสำเร็จการศึกษา ดำเนินการส่งเสริม สร้างเครือข่ายกับสถายันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ ในด้านการวิจัย การเขียนผลงานวิชาการและการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการและความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ