ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำปี 2560 (อ่าน 221) 03 ก.พ. 60
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ชุมชนโบราณ หมู่บ้านแตล จังหวัดสุรินทร์ (อ่าน 311) 02 ก.พ. 60
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 465) 31 ม.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (อ่าน 341) 20 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9 ประจำเดือน มกราคม (อ่าน 251) 20 ม.ค. 60
พิธีปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (อ่าน 375) 19 ม.ค. 60
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 314) 18 ม.ค. 60
มอบพระกริ่งพนมรุ้งและหลวงพ่อใหญ่แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและสายตรวจประจำตำบล (อ่าน 363) 17 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรเช้า วันที่ 12 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 270) 12 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรเช้า วันที่ 11 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 225) 12 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรเช้า วันที่ 10 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 271) 10 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตร วันที่ 9 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 272) 09 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรช่วงเช้า วันที่ 8 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 266) 08 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรเช้า วันที่ 7 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 229) 07 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรช่วงเช้า วันที่ 6 มกราคม 2560 โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 258) 06 ม.ค. 60
ทำบุญตักบาตรช่วงเช้า โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน (อ่าน 264) 05 ม.ค. 60
พุทธาภิเษกพระกริ่งพนมรุ้ง วาระที่ 2 (อ่าน 227) 04 ม.ค. 60
พิธีเปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 246) 04 ม.ค. 60
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณแม่ปราณี โรจนสินวิไล (อ่าน 233) 04 ม.ค. 60
กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน 235) 29 ธ.ค. 59
เวทีพิจารณาความก้าวหน้า โดยชุดโครงการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (อ่าน 251) 27 ธ.ค. 59
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 262) 26 ธ.ค. 59
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 344) 26 ธ.ค. 59
คณะสงฆ์อำเภอคูเมือง มอบถวายนิตยภัตแก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 234) 25 ธ.ค. 59
ประชุมผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 265) 25 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 303) 23 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (อ่าน 228) 23 ธ.ค. 59
ประชุมโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 238) 22 ธ.ค. 59
ประชุมคณะกรรมการโครงการไหว้ครู วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑ (อ่าน 240) 21 ธ.ค. 59
ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 267) 19 ธ.ค. 59
ประชุมทำสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 251) 19 ธ.ค. 59
เปิดโครงการอบรมศาสนพิธีกรรุ่นเยาว์ (มัคนายกน้อย) (อ่าน 388) 16 ธ.ค. 59
ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” (อ่าน 227) 15 ธ.ค. 59
ประชุมปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (อ่าน 195) 14 ธ.ค. 59
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่3) (อ่าน 253) 13 ธ.ค. 59
พิธีสมโภชฉลองพระธาตุเจดีย์ศรีเทพประสานธรรม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (อ่าน 288) 09 ธ.ค. 59
สัมมนาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี (อ่าน 234) 09 ธ.ค. 59
พิธีต้อนรับสมณศักดิ์พัดยศ พระราชาคณะชั้นราช พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) (อ่าน 805) 09 ธ.ค. 59
คณะสงฆ์อำเภอแคนดง มอบถวายนิตยภัต แก่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (อ่าน 243) 09 ธ.ค. 59
พิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ "พระเทพปริยัตยาจารย์" เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (อ่าน 690) 08 ธ.ค. 59