ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 396837
Page Views 595897
สาขาวิชาสังคมศึกษา
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาจารย์สมคิด สุขจิต
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๗-๒๔๒๓๗๗๔
อีเมล์ : somkid488@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๕๕ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
๒๕๕๘ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๔๔ กองบัญชาการทหารสูงสุด พระวิทยากร ในโครงการกองทัพธรรม กองทัพไทยร่วมต้านภัยยาเสพติด
๒๕๕๐ พระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
๒๕๕๒ เลขานุการเจ้าคณะตำบลเมืองลีง
๒๕๕๒ กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
๒๕๕๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๒๕๕๕ เจ้าคณะตำบลเมืองลีง
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความ พระในบ้านที่มักถูกลืม
2 บทความ พระพุทธศาสนาและเทคโนโลยีในการพัฒนาจริยธรรม
3 บทความ ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เครื่องเงินศิลปะอีสานใต้
4 บทความ วิถีชีวิตกับความเชื่อภูมิปัญญาปลาไหลของชุมชนทุ่งกุลา
5 บทความ ค่านิยมทางวัฒนธรรมในยุคทศวรรษที่ 21
6 งานวิจัย การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนของกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ลาว กูย ชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
7 บทความ อิทธิพลของอรรถกถาธรรมบทที่มีต่อพิธีกรรมของชาวอีสานใต้