ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 396872
Page Views 595932
สาขาวิชาสังคมศึกษา
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาจารย์อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๓-๐๙๐-๙๙๕๑
อีเมล์ : kraisin_2528@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๓ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
๒๕๔๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
๒๕๕๕ พุทธศาสนบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
๒๕๕๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๕๒ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ครูสอนศีลธรรมประจำโรงเรียน
๒๕๕๓ วัดประทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ครูสอนนักธรรมชั้นตรี โท และเอก
๒๕๕๕ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ครูอัตราจ้าง
๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทความ พระในบ้านที่มักถูกลืม
2 บทความ บทบาทและความสำคัญของหมอธรรมกับพระพุทธศาสนาในภาคอีสานใต้
3 บทความ ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เครื่องเงินศิลปะอีสานใต้
4 บทความ พระพุทธศาสนาและเทคโนโลยีในการพัฒนาจริยธรรม
5 บทความ วิถีชีวิตกับความเชื่อภูมิปัญญาปลาไหลของชุมชนทุ่งกุลา
6 บทความ พุทธวิธีการสื่อสารทางการเมืองในยุคศตวรรษที่ ๒๑
7 บทความ ค่านิยมทางวัฒนธรรมในยุคทศวรรษที่ ๒๑
8 งานวิจัย การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนของกลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ลาว กูย ชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
9 โครงการจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนขอมโบราณในกลุ่มประเทศอาซียน
10 วิจัยเรื่องศึกษาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน
11 วิจัยเรื่องเมียฝรั่ง ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแปบงทางสังคมและวัฒนธรรมของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติในจังหวัดสุรินทร์
12 โครงการวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนขอมโบราณในกลุ่มประเทศอาซียน