ประกาศ
ประกาศ มจร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑
----------------------------------------------
ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังมีแนวโน้มทวีความรุ่นแรงอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิตของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑ เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การจัดเรียนการสอน การสอบ การประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ได้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนงานที่จัดการศึกษา พิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร
๒. ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหัวหน้าส่วนงานจัดทำตารางปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาสำหรับผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง ในสังกัด ตามความเหมาะสม
ให้ผู้บริหาร บุคลากร และลูกจ้าง เฉพาะส่วนกลาง เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง (Onsite) ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๓. มอบหัวหน้าส่วนงาน เร่งรัดดำเนินการให้ผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้างและนิสิต ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้ารับการฉีดวัคซีน
ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยติดต่อประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่นั้นๆ
๔. ให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 66 ครั้ง