ประกาศ
ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ ๒
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ฉบับที่ ๒
การจัดการเรียนการสอน สอบ ประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
-ให้บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้ปฏิบัติการ ณ สถานที่ตั้ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการลงเวลาปฏิบัติงาน
-หากบุคลากรท่านใดปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ให้เขียนรายงานการปฏิบัติภาระงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
​-ให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,10:28   อ่าน 196 ครั้ง