กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

งานประชาสัมพันธ์ 

        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสื่อสารทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์งานของวิทยาลัย สงฆ์แก่บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์และบุคลากรภายนอก โดยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลในการเผยแพร่ภายในและภายนอกองค์กร กำหนดรูปแบบและทิศทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ  สื่อสารและประชาสัมพันธ์กิจการของวิทยาลัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มัลติมีเดีย อุปกรณ์สื่อสมัยใหม่ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย