ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 25/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 379468
Page Views 573140
คณะผู้บริหาร
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระศรีปริยัติธาดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : สันสกฤต
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๔๖๖๘๖๗
อีเมล์ : Portor9mcu@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดพายัพ
2535 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาศาสนา
2538 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียน วัดสร้อยทอง
2542 ปริญญาโท คณะโบราณคดี สาขาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน วัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาส วัดโพธิ์ย่อย
พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน วัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ สามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน สำนักงานรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานฝ่ายศาสนศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานด้านการปกครองสงฆ์
2 - พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นวิทยากรให้การอบรมพระภิกษุ ที่แต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
3 - พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙เป็นวิทยากรให้การอบรมพระสังฆาธิการที่สอบคัดเลือกเป็นพระอุปัชฌาย์ระดับจังหวัด ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
4 - พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นวิทยากรให้การบรรยายแก่พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมคณะสงฆ์ประจำปี
5 - พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นวิทยากรให้การบรรยายแก่พระนวกะของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ในอำเภอต่าง ๆ ในเทศกาลพรรษา
6 งานด้านศาสนศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
7 - เป็นพระปริยัตินิเทศ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกนิเทศการศึกษาการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี
8 - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักศาสนศึกษาระดับจังหวัดทั่วประเทศ
9 - เป็นวิทยากรผู้บรรยาย งานด้านศาสนศึกษาประจำคณะสงฆ์จังหวัด ในการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับ ในจังหวัดบุรีรัมย์
10 - เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง และตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๓ เป็นประจำทุกปี
11 - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
12 - ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานฝ่ายศาสนศึกษา ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับผิดชอบกำกับดูแลโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งสำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม และโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งสำนักศาสนศึกษาแผนกบาลี
13 งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
14 - เป็นรองประธานพระธรรมทูตฝ่ายอำนวยการ ร่วมกำกับดูแลงานด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
15 - ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน กำกับ ติดตามประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นวิทยากรบรรยาย ขับเคลื่อนการกรอกข้อมูลผู้สมัครร่วมโครงการรักษาศีล ๕ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเปอร์เซ็นต์การสมัครเข้าร่วมโครงการอันดับ ๑ ของประเทศ
16 - เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ ๔๓ และจัดปฏิบัติธรรมประจำปี ทุกปี ในวันส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ จัดสวดมนต์ข้ามปี มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คน
17 - จัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลพรรษา และให้พุทธศาสนิกชนในคุ้มวัดจำนวน ๖ หมู่บ้านมารักอุโบสถศีล มีอุบาสกอุบาสิกามารักษาอุโบสถศีล ประมาณ ๓๐๐ คน และไม่ต่ำกว่า ๑๙๐ คน ในวันอุโบสถปกติ
18 - ได้รับการประกาศให้เป็นวัดเข้าร่วมโครงการลานธรรมลานวิถีไทย (ลานบุญลานปัญญา) และเป็นสถานที่จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่สถานศึกษาในเขตบริการของวัด มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๐๐ คน
19 - ได้รับการประกาศวัดในโครงการวัดชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
20 เกียรติคุณที่เคยได้รับ
21 พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญในพระราชทินนามที่ พระศรีปริยัติธาดา
22 พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม ในการสนับสนุน “รายการอาสาตามหาคนดี” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
23 พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับรางวัลโล่ชนะเลิศการประเมิน วัดสะอาดปลอดอบายมุขต้นแบบระดับจังหวัด ตามโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
24 พ.ศ.๒๕๕๙ เข้ารับโล่รางวัลในฐานะสำนักเรียนคณะจังหวัดที่ที่นักเรียนสอบนักธรรม ได้มากเป็นอันดับที่ ๕ และสอบได้ธรรมศึกษาได้มากอันดับที่ ๒ ของประเทศ ส่วนภูมิภาค
25 พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์