ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 378180
Page Views 571460
กลุ่มงานบริการการศึกษา
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปัณณรัษฎ์ ภาสดาปิยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.๒๕๓๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ.๒๕๔๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี
พ.ศ.๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๐ สำเร็จหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาปริญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๐ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดทองพุ่มพวง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ครู
พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๘ สำนักเรียนศาสนศึกษา วัดบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๘ สำนักเรียนศาสนศึกษา วัดพุทธบาทเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
พ.ศ.๒๕๔๓ สำนักเรียนพระปริยัติ ธรรมวัดโพธิ์ทรายทอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการขยายห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคณะอนุกรรมการบริหาร ฝ่ายวิจัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนครุราษฏบำรุง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกรรมการบริหารสถานศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๑ -ปัจจุบัน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกรรมคุมสอบนักธรรม ธรรมศึกษา คณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรอบรม
พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ ละหานทราย ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทรายจังบุรีรัมย์ เป็นครูสอนศีลธรรม
พ.ศ.๒๕๔๘–ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านตากอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครูสอนพระพุทธศาสนา
พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน โรงเรียนคุรุราษฏบำรุง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครูสอนธรรมศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังบุรีรัมย์ เป็นครูสอนพระพุทธศาสนา
พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน เป็นสมาชิกศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่เพื่อพัฒนาสังคม ภาคอีสาน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล