บัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นายมงคล สอนไธสง
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

นางสาวอรุณรัตน์ แก้วอรสาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล