ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 20/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 355912
Page Views 540846
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี)
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระสุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : พระพุทธศาสนา,รัฐปศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0884807851
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
วัดหนองตะขบ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 นักธรรมชั้นเอก วัดกลางพระอารามหลวงบุรีรัมย์
2551 ปบ.ส.(ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์) วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
2556 พธ.บ.พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
2556 พธ.บ พุทธศาสตรบัณฑิต. (สาขาวิชารัฐศาสตร เอกการปกครอง) วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
2558 พธ.ม.พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2558 รป.ม(.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาจนา
2559 กำลังศึกษาปริญญาเอก (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 ตำบลบ้านไทร/ตำบลโคกตูม ครูสอนปริยัติธรรม
2553 ตำบลบ้านไทร/ตำบลโคกตูม เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านไทร/ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2555 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ ครูพระสอนศิลธรรม
2557 โรงเรียนปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม อาจารย์
2557 วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์พิเศษ
2558 วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
2559 วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การวิจัยเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์อำเอภประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์