ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/07/2016
ปรับปรุง 15/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 394233
Page Views 592041
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี)
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระมหาพจน์ สุวโจ,ผศ.ดร.
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : (Buddhist Studies)(University of Kelaniya in Srila
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๓๑ นักธรรมชั้นตรี วัดสุจิตต์ธรรมาราม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๒๕๓๒ นักธรรมชั้นโท วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๓ นักธรรมชั้นเอก วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๓ ป.ธ.๓ วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๔ ป.ธ.๔ วัดพันเตา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๒๕๓๕ ป.ธ.๕ วัดตึกคชหิรัญ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕๓๖ ป.ธ.๖ วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒๕๔๑ พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๔๕ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๒ Ph.D (Buddhist Studies) University of Kelaniya, Sri Lanka
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๓๓ วัดตึกคชหิรัญ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
๒๕๓๔ วัดพันเตา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
๒๕๓๕ วัดตึกคชหิรัญ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
๒๕๓๖ วัดธรรมาภิรตาราม ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
๒๕๓๘ วัดธรรมาภิรตาราม เลขานุการเจ้าอาวาส
๒๕๔๓ วัดสังฆราชา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
๒๕๔๔ วัดสังฆราชา อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา
๒๕๔๙ วัดชัยเสขราราม โคลัมโบ ศรีลังกา เลขานุการสมาคมพระไทยในศรีลังกา
๒๕๕๔ วัดชัยเสขราราม โคลัมโบ ศรีลังกา ประธานสมาคมพระไทยในศรีลังกา
๒๕๕๗-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พระมาลัยเถระในฐานะต้นกำเนิดวรรณคดีพุทธศาสนาไทย
2 หนังสือ: เล่าเรื่องเมือง(ศรี)ลังกา รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษ (๒๕๖๑)
3 คติความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทของชาวพุทธศรีลังกา
4 บทความคติความเชื่อลัทธิลังกาวงศ์ในวรรณกรรมทักษิณ
5 หนังสือ: พระอุปคุตเถระ เป็นใคร? มาจากไหน? (๒๕๖๑)
6 งานแปล: วรรณคดีภาษาสิงหล: ว่าด้วยวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรอง และพระธรรมวินัย (๒๕๖๑)
7 หนังสือ: พระมาลัยเถระ เป็นใคร? มาจากไหน? (๒๕๖๐)
8 หนังสือ: สังฆราชสาธุจริยา: บันทึกเกียรติประวัติพระสรณังกรสังฆราช (๒๕๖๐)
9 งานแปล: นิกายสังครหยะ (บันทึกการพระศาสนาแห่งชมพูทวีปและลังกา) (๒๕๕๙)
10 หนังสือ สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (๒๕๕๙)
11 หนังสือ: ตามรอยพระอุบาลีไปฟื้นฟูพระศาสนาที่ศรีลังกา (พุทธศักราช ๒๕๕๒)
12 งานแปล: กรณีพระสงฆ์ศรีลังกาเล่นการเมือง (พุทธศักราช ๒๕๕๓)
13 งานแปล: ศรีลังกา: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ การณ์พระศาสนาและวรรณคดี (พุทธศักราช ๒๕๕๔)
14 งานแปล: ดอกไม้แห่งมวลมนุษยชาติ (๒๕๕๔)
15 หนังสือ: ของดีศรีลังกา: คู่มือนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (พุทธศักราช ๒๕๕๕)
16 หนังสือ: พระอรหันต์ คู่มือตรวจสอบตามนัยแห่งพระไตรปิฎก (พุทธศักราช ๒๕๕๖)
17 งานแปล: ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาศรีลังกาสมัยอาณาจักรโกฏเฏ: ว่าด้วยอาณาจักร ศาสนจักร คติความเชื่อ และความสัมพันธ์กับดินแดนอุษาคเนย์ (พุทธศักราช ๒๕๕๙)
18 งานแปล: ประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ศรีลังกายุคกลาง: ว่าด้วยนิกายสงฆ์ การบริหารทรัพย์สิน การศึกษาสงฆ์ คติความเชื่อ และการฟื้นฟูพระศาสนา (พุทธศักราช ๒๕๕๙)
19 กรณีพระสงฆ์ศรีลังกาเล่นการเมือง (วารสารมิตรภาพไทย-ศรีลังกา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ มีนาคม ๒๕๕๐)
20 กรณีกำเนิดภิกษุณี (วารสารมิตรภาพไทย-ศรีลังกา สถานเอกอัครสถานทูต ณ กรุงโคลัมโบ พฤษภาคม ๒๕๕๐)
21 กบฏสมณทูตไทย: รอยเปื้อนทางประวัติศาสตร์ไทย-ลังกา (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๕๑ หน้า ๘๔-๙๕)
22 เล่าเรื่องเมือง (ศรีลังกา): คาถาชินบัญชรมาจากไหน? (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๕๒ หน้า ๗๘-๙๕)
23 เล่าเรื่องเมือง (ศรีลังกา): สืบค้นหาคณะป่าแก้ววนรัตน์ (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๕๓ หน้า ๑๐๒-๑๒๑)
24 เล่าเรื่องเมือง(ศรี)ลังกา: กรณีพระสงฆ์ศรีลังกาเล่นการเมือง (วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๓ หน้า ๙๖-๑๑๑)
25 วิพากษ์อาจาระของพระเกษม อาจิณฺณสีโล (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ หน้า ๗)
26 บทความเชิงวิชาการฉลองวาระครบรอบ ๒๖๐ ปี แห่งการสถาปนาสยามวงศ์ในศรีลังกา (เว็บไชต์ของสถานเอกอัครทูต ณ กรุงโคลัมโบ ๒๐ ตอน พุทธศักราช ๒๕๕๕)
27 การงดเหล้าในวันเพ็ญ: สืบตามประเพณีหรือเป็นกฎหมาย (วารสารเสขิยธรรม ฉบับที่ ๑ (๖๕) ปีที่ ๒๒ สิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หน้า ๖๖-๗๒)
28 เหตุแห่งการสถาปนาสยามนิกาย (วารสารเสขิยธรรม ฉบับที่ ๒ (๖๖) ปีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ หน้า ๘๗-๙๓)
29 อิทธิพลวรรณกรรมต่อการปลูกฝังความเชื่อ: กรณีศึกษาวรรณกรรมศรีลังกายุคต้น (ประชุมระดับชาติ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗)
30 การสลายความขัดแย้งด้วยพิธีกรรม: กรณีศึกษาเทศกาลวิสาขะของประเทศศรีลังกา (ประชุมวิสาขโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
31 อิทธิพลของคณินนานเสก่อนสถาปนาสยามวงศ์ในศรีลังกา (วารสารศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘)
32 สถาบันกษัตริย์กับการฟื้นฟูพุทธศาสนาก่อนสถาปนาสยามวงศ์ในศรีลังกา (วารสารศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙)
33 ตำนานคาถานมัสการอรหันต์ ๘ ทิศ (วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕-๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
34 ประเพณีการเรียกพระเถระผู้ใหญ่ของชาวพุทธศรีลังกา (หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ หน้า ๖)
35 สืบค้นหาพระพุทธบาท ๕ รอย (วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐-๑๖ เดือนมีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙)