กลุ่มงานบริหาร
กลุ่มงานบริหาร

งาน บุคคล ปฏิบัติงานวางระบบฐานข้อมูลบุคลากร สรรหา และสอบคัดเลือก งานบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ  งานประเมินผลงานและบำเหน็จความชอบ งานค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล งานโครงสร้างบุคลากร  งานสวัสดิการทั้งที่ทางรัฐกำหนดและที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลหรือสวัสดิการอื่น รวมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพกายและจิต งานกีฬาของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานอันเนื่องด้วยมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย งานสวัสดิการเงินกู้ งานสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย      สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง
       
    ทะเบียนประวัติ
       
    สัญญาจ้างของบุคลากร
       
    สรุปเวลาปฏิบัติงานบุคลากร
       
    บัญชีรับบริจาคบุคลากร
       
    ประเมินผลงานและบำเหน็จความชอบ
       
    สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
       
    รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       
    สวัสดิการร้านค้าวิทยาลัยสงฆ์
       
    สวัสดิการเงินกู้
       
    คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ
       
    โครงการต่างๆ
       
    แบบ บค.