กลุ่มงานวิจัย

อาจารย์ ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย

พระครูโสภณธรรมโฆสิต
นักวิจัย

พระมหาประเสริฐ สุเมโธ
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฎฐกานต์ นามบุตร
เจ้าหน้าที่