ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วัน เสาร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ รวมทั้งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตใหม่ ให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจ และปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเ พื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นิสิตแห่ตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกร (พระเกี้ยว) จากทางเข้าวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง มายัง อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ หลังจากนั้นชมวีดิทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัย และประวัติวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ แนะนำผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ แนะนำสำนักงาน/กลุ่มงานและการให้บริการแก่นิสิต ตัวแทนนิสิตแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ถวายพานพุ่ม แด่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เบิกตัวนิสิตรับมอบ ตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกร (พระเกี้ยว) ประธานหลักสูตร/สาขาวิชามอบตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกร ตัวแทนนิสิตนำกล่าวคำมอบตัวเป็นศิษย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อัตลักษณ์ นวลักษณ์ คุณธรรมและจริยธรรมนิสิต มจร” จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ประกอบพิธีสามีจิกรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และภาคบ่าย กิจกรรมรุ่นพี่รับรุ่นน้อง รวม หลักสูตร/สาขาวิชา กิจกรรมพัฒนานิสิต เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรของนิสิต มจร อัตลักษณ์และวัฒนธรรมนิสิต มจร. และทำความข้อตกลงร่วมกันในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย….
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 205 ครั้ง