ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วัน ศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว กล่าวรายงาน โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมเสริมความรู้ในแต่ละสาขาวิชา พิธีบายสีสู่ขวัญ พี่ต้อนรับน้องเข้าสู่รั้วครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้ามาศึกษาทั้ง ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งนิสิตที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษาใหม่นี้ มาจากหลากหลายชุมชน ย่อมจะมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันไป เป็นธรรมดาอยู่ว่าไม่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ร่วมกันในสถาบันการศึกษาเดียวกัน เป็นความจำเป็นที่ต้องมีกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้องใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเกิดความรู้จักคุ้นเคยในเพื่อนนิสิตร่วมห้อง ร่วมสาขาวิชา และร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกันมากขึ้น และเพื่อเป็นการจัดการส่งเสริมให้แก่นิสิต ที่เข้ามาศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ทั้ง ๓ สาขาวิชา ในการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตทั้ง ๓ สาขาวิชา ได้ร่วมกันจัดโครงการขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนเข้าศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕๐ รูป/คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตของนิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในสถาบันให้เกิดค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน และเพื่อสร้างศักยภาพและค่านิยมในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของสถาบัน ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 148 ครั้ง