ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วิพากย์หัวข้อโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยฯ
วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พัฒนาโครงการ/วิพากย์หัวข้อโครงการวิจัย ให้กับ นักวิจัยจากวิยาเขตนครราชสีมา วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  และวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และ งปม.๒๕๖๐ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เพื่อให้คณาจารย์ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทำการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ สร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 213 ครั้ง