ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) และ งปม.๒๕๖๐ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุ่มงานวิจัย สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยขึ้น ภายใต้โครงการสนับสนุนงานวิจัยแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทำการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ สร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนา โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย คณาจารย์เจ้าหน้าที่จากวิทยาเขตนครราชสีมาจำนวน ๓๒ รูป/คน คณาจารย์เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จำนวน ๑๐ รูป/คน และคณาจารย์เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จำนวน ๖๕ รูป/คน 
เวลา ๑๐.๓๐ น. รับฟังการบรรยาย เรื่อง กรอบแนวทางการเขียนและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 192 ครั้ง