ข่าวประชาสัมพันธ์
เวทีถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติการของชุดโครงการฯ
เวทีถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติการของชุดโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการ ถอดบทเรียนในโครงการย่อย ๔ โครงการ คือ
- โครงการ การใช้หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การรักษาสุขภาพด้วยวิธีการตอกเส้นของชุมชนสุขสมบูรณ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าโครงการ พระครูปริยัติปัญญาโสภณ 
- โครงการ การปรับใช้หลักพุทธธรรมเพื่อลดปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีศึกษาบ้านโคกหนองหิน บ้านโคก และบ้านบุ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ 
หัวหน้าโครงการ นางสาวสมาพร มังคลัง
- โครงการ บทบาทพระสงฆ์และชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง กรณีศึกษาชุมชนสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
หัวหน้าโครงการ นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์
- โครงการ การปรับใช้หลักพุทธธรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 หัวหน้าโครงการ นายพัฒนา พรหมณี
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ดร.สุวรรณา บัวพันธ์ ,อาจารย์ศิริพร โคตะวินนท์, คุณโฉมสุดา สาระปัญญา ใ้ห้ความรู้ และถอดบทเรียน เพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติการของชุดโครงการ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 198 ครั้ง