ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีสามีจิกรรม พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
วัน จันทร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดย พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ประกอบพิธีสามีจิกรรม พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในการนี้ พระเทพปริยัตยาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้ให้โอวาทและมอบวัตถุมงคล แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ในครั้งนี้ด้วย 
พิธีสามีจิกรรม
เป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรจะพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสมานสามัคคีกันอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข การทำความชอบต่อกันนี้ เรียกว่า สามีจิกรรม หมายถึง การแสดงความเคารพ การขอขมาโทษกัน การให้อภัยกัน มักจะทำในโอกาสต่าง ๆ คือ
1. ในวันเข้าพรรษา
2. ในวันก่อนและหลังเข้าพรรษา 7 วัน
3. ในโอกาสที่จะไปอยู่วัดอื่นหรือที่อื่น
สามีจิกรรม มีอยู่ 2 แบบ คือ 
1. การทำสามีจิกรรมแบบขอขมาโทษ 
2. การทำสามีจิกรรมแบบถวายสักการะ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,14:44   อ่าน 283 ครั้ง