ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์(บ่าย)
ภาคบ่าย คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัยสงฆ์ 
กลุ่มที่ ๑ ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ ๑ , ๓ และ ๔ ระดับวิทยาลัยสงฆ์ 
โดย ผศ.สุพิมล ศรศักดา และ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา 
กลุ่มที่ ๒ ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ ๒ และ ๕ ระดับวิทยาลัยสงฆ์ 
โดย ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน และ อาจารย์ สกุณา คงจันทร์
และกลุ่มที่ ๓ สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งประจำ และอัตราจ้างที่เกี่ยวข้อง
โดย พระครูสิริสุตานุยุต,ดร และ พระมหาโกมล กมฺโล
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิ,พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 161 ครั้ง