ข่าวประชาสัมพันธ์
นำคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ เยี่ยมชมห้องแต่ละกลุ่มงานฯ
พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ นำคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัยสงฆ์ กรรมการสังเกตการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมห้องแต่ละกลุ่มงานภายในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
- ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
- ห้องกลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
- ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
- ห้องกลุ่มงานวิจัย
- ห้องกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
- ห้องกลุ่มงานบริการการศึกษา
- ห้องกลุ่มงานบริหาร
- ห้องกลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ
- ห้องบัณฑิตศึกษา
- ห้องสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาโท)
- ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา
- ห้องกลุ่มงานสื่อสารองค์กร
- ห้องกลุ่มงานอาคารสถานที่
- ห้อง สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ปริญญาตรี)
- ห้องกลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ
- ห้องสาขาวิชารัฐศาสตร์
- ห้องสาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- และห้องสาขาวิชการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,13:42   อ่าน 174 ครั้ง