ข่าวประชาสัมพันธ์
ณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สัมภาษณ์อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ภาคบ่าย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
โดย พระมหาโกมล กมฺโล และ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 170 ครั้ง