ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสัมภาษณ์นิสิตของหลักสูตรฯ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แต่ละกลุ่ม สัมภาษณ์นิสิตของหลักสูตร โดย
กลุ่มที่ ๑ ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และจิตวิทยาแนะแนว
โดย ผศ.สุพิมล ศรศักดา และ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา
กลุ่มที่ ๒ ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
โดย ผศ.สุพิมล ศรศักดา และ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,13:21   อ่าน 182 ครั้ง