ข่าวประชาสัมพันธ์
แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
วัน อังคาร ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจเอกสาร องค์ประกอบที่ ๑ ถึง องค์ประกอบที่ ๖
กลุ่มที่ ๑ ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
     โดย ผศ.สุพิมล ศรศักดา และ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 184 ครั้ง