ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สัมภาษณ์อาจารย์และนิสิตแต่ละหลักสูตร
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร แต่ละกลุ่ม สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร และสัมภาษณ์นิสิตของหลักสูตร โดย

กลุ่มที่ ๑ ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และจิตวิทยาแนะแนว
โดย ผศ.สุพิมล ศรศักดา และ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา
กลุ่มที่ ๒ ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
โดย พระครูสิริสุตานุยุต,ดร และ พระมหาโกมล กมฺลา
กลุ่มที่ ๓ ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
โดย ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน และ อาจารย์ สกุณา คงจันทร์

ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,15:38   อ่าน 219 ครั้ง