ข่าวประชาสัมพันธ์
แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
เวลา ๑๐.๑๐ น. แบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตรวจเอกสาร องค์ประกอบที่ ๑ ถึง องค์ประกอบที่ ๖
กลุ่มที่ ๑  ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
      สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และจิตวิทยาแนะแนว
      โดย ผศ.สุพิมล ศรศักดา และ ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณภา
กลุ่มที่ ๒ ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
      โดย พระครูสิริสุตานุยุต,ดร และ พระมหาโกมล กมฺลา
กลุ่มที่ ๓ ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
     โดย ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน และ อาจารย์ สกุณา คงจันทร์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,12:51   อ่าน 198 ครั้ง