ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ครั้งที่๔/๒๕๖๑
วัน อังคาร ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๐๔/๒๕๖๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,17:05   อ่าน 10 ครั้ง