ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตรากำลังบุคลากร ครั้งที่๑/๒๕๖๑
วัน ศุกร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการและปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงฆ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี,ดร. อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,15:05   อ่าน 11 ครั้ง