ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย รับฟังข้อมูลข่าวสาร ทุกวันอังคาร
วัน อังคาร ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย รับฟังข้อมูลข่าวสาร ทุกวันอังคาร ได้รับความเมตตาจาก พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร. ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว นำคณาจารย์และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ สวดมนต์ไหว้พระ และพบปะนิสิต กล่าวให้โอวาทเรื่องแนะแนวพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางการศึกษา อาชีพ ตนเองและสังคม และกล่าวถึงการสอบกลางภาคที่ผ่านมา การเตรียมตัวสอบปลายภาคที่จะมาถึง และการศึกษาเล่าเรียน จบแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้เราตั้งใจเรียนตั้งเป้าหมายชีวิต และไปให้ถึงฝั่งฝัน
และอาจารย์โฆษิต คุ้มทั่ว สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว แจ้งข่าวสารการชำระค่าลงทะเบียนการศึกษา/การค้างชำระ/การเสียค่าปรับ และแจ้งเรื่องการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกสาขาวิชาทุกชั้นปีได้รับทราบ ณ หอประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 7 ครั้ง