ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายอาสาหนังสือดีมีเพื่อน้อง
วัน ศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการค่ายอาสาหนังสือดีมีเพื่อน้อง โดย คณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิขาการสอนภาษาไทยร่วมกันนำหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา มอบให้ห้องสมุดโรงเรียนเบญจคามวิทยา ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 9 ครั้ง