ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วัน อังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว โดยวิธีพิชญพิจารณ์ คณะกรรมการ ๓ ท่าน ได้แก่
๑.พระปลัดสรวิญช์ อภิปญโญ,ผศ.ดร.
๒.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
๓.ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจเอกสาร / สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตของหลักสูตร / ตรวจสภาพหรือสถานที่จริงอาคารห้องเรียนในการทำการเรียนการสอน และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนววิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ในเวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมพระราชวรเมธี อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,12:00   อ่าน 80 ครั้ง