ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วัน จันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ในโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะกรรมการแบ่งกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยวิธีพิชญพิจารณ์ 
โดยกลุ่มที่ ๑ คณะกรรมการ ๓ ท่าน ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้แก่
๑.พระปลัดสรวิญช์ อภิปญโญ,ผศ.ดร.
๒.ผศ.สุพิมล ศรศักดา 
๓.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
และกลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการ ๓ ท่าน ตรวจประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่
๑.รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก
๒.ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
๓.ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจเอกสาร / สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตของหลักสูตร / ตรวจสภาพหรือสถานที่จริงอาคารห้องเรียนในการทำการเรียนการสอน
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
และในเวลา ๑๖.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมรับฟังคณะกรรมการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ณ หอประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 74 ครั้ง