ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัน อาทิตย์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โดยตลอดทั้งวันมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม การฝึกปฏิบัติจริงการสร้างนวัตกรรมหมายเลข ๑ หน่วยการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา หรือ Blue Print การนำเสนอหน่วยการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา หรือ Blue Print และสรุปผลการเรียนรู้(AAR) และทำแบบทดสอบหลังการอบรมหน่วยการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 46 ครั้ง