ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม อาสาเติมปัญญาให้สังคม
วัน เสาร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม อาสาเติมปัญญาให้สังคม และบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์กับการสร้างเครืองข่ายเชิงรุก โดยมี พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.กล่าวถวายรายงาน 
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทราบรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติก่อนออกไปปฏิบัติศาสนกิจตามสำนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีมีความพร้อมก่อนปฎิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางใจ และเป็นผู้นำทางจริยธรรมอย่างถูกต้อง สำหรับปีการศึกษา๒๕๖๑ นี้ มีนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม คณะพุทธศาสตร์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทปรัชญา ,คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ,คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ,คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ,คณะพุทธศาสตร์ สังคมศึกษา ซึ่งได้แยกเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ(ในเพศบรรพชิต) จำนวน ๓๒ รูป และนิสิตปฎิบัติการบริการสังคมคฤหัสถ์ จำนวน ๓๐ คน 
หลังจากพิธีเปิด ได้แบ่งห้องเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการใช้ระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจเชิงปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ (เฉพาะนิสิตบรรพชิต) และให้ความรู้เรื่องการจัดการงานเอกสาร การเขียนโครงการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการสังคมและการรายงานผล ห้อง ๒๓๓ ณ อาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 40 ครั้ง