ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วัน ศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,รศ.ดร.รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวถวายรายงาน 
ด้วยกองทุนส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้รับอุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ซึ่งครั้งถัดไปจะได้ดำเนินการในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้เป็นลำดับต่อไป 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.๙ เพื่อชี้แจงหลักการแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบนโยบายการทำงานด้านการพัฒนาสังคมชุมชนสู่ความเป็นวิถีพุทธด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ ให้แก่พระสอนศีลธรรมเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์เข้าไปช่วยสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาบูรณาการทำให้ผู้เรียนมีความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเสริมสร้างความมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป กระบวนการพัฒนาสมรรถนะในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้พระสอนศีลธรรมเข้าใจนโยบายภาครัฐตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะที่เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเน้นการฝึกภาคปฏิบัติแบ่งพระสอนศีลธรรม ๓๐๐ รูป ออกเป็นกลุ่ม ๓๐ กลุ่ม ร่วมกันคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นหารูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการกำกับแนะนำของคณะวิทยากรตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี พระสอนศีลธรรม ๓๐๐ รูป และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 59 ครั้ง