ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report SAR) ระดับวิทยาลัย และคณะกรรมการรับผิ
วัน พุธ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report SAR) ระดับวิทยาลัย และคณะกรรมการรับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ/บริการสังคม อาสาเติมปัญญาให้สังคม รุ่นที่ ๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 70 ครั้ง