ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรับสมัครพระภิกษุจำพรรษา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย

โครงการรับสมัครพระภิกษุจำพรรษา ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย
เปิดรับสมัครพระภิกษุผู้มีศรัทธา และเป็นบุรุษใจเพชร เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและ อยู่จำพรรษาที่ วัดไทยสิริราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และเดินทางไปปฏิบติธรรม กราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล จำนวน ๓๐ รูป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รวมระยะเวลาพักอยู่อินเดีย ๕ เดือน)

กำหนดการ
๑.เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อคัดเลือกที่ประเทศไทย ๑ เดือน 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ เพชรบุรี
๒.ผู้ผ่านการคัดเลือกเดินทางสู่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย 
เดินทางไปแดนพุทธภูมิ วันที่ ๑๘​ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เดินทางกลับ ประเทศไทย วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
(กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เกณฑ์การคัดเลือก เบื้องต้น
มีศรัทธาตั้งมั่น มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ และสามารถปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ และกิจวัตรของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้

เอกสารที่จะนำมาสมัคร
๑.สำเนาบัตรประชาชน (พระ) ๑ ชุด
๒.สำเนาหนังสือสุทธิ ๑ ชุด
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน (วัด) ๑ ชุด
๔.หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ตำ่กว่า ๑ ปี (passport) พร้อมสำเนา ๒ ชุด
๕.รูปถ่ายสี ที่ถ่ายแล้วไม่เกิน 3 เดือน ด้านหลังพื้นขาวเท่านั้น ขนาด ๒ นิ้ว x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ รูปจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เหมือนกับ Visa America)

สนใจติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระ วีระพล จนฺทสาโร
โทร.089-576-5732, 086-226-4108 
เฟสบุ๊ค. Veera. Janthon
วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๕๐

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 81 ครั้ง