ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
นมัสการ/เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ทุกรูป/คน ร่วมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สืบสานประเพณีการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ในวันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตามกำหนดการ ดังนี้
- เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. คณาจารย์เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
- เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ตัวแทนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ถวายเครื่องไทยธรรม
- เวลา ๑๐.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ กล่าวให้พรในวันสงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวขอพร
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมรับประทานอาหาร(โต๊ะจีน)
- เวลา ๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี
หมายเหตุ : ให้บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (คฤหัสถ์) มารับเสื้อ
ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารสัจจานุรักษ์ 
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2561,15:07   อ่าน 196 ครั้ง