ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒
วัน อังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ กล่าวรายงานโดย พระศรีปริยัติธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "การวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" The Research on Buddhism for Sustainable Development. ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (The Research on Buddhism for Sustainable Development.) ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ภาคบ่ายมีการแบ่งห้องนำเสนอบทความ โดยห้องประชุมย่อยที่ ๑ นำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัย ด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังการนำเสนอ รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ดร.มนูญ สอนโพนงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารสัจจานุรักษ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้องประชุมย่อยที่ ๒ นำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังการนำเสนอ ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้น ๓ อาคารสัจจานุรักษ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้องประชุมย่อยที่ ๓ นำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังการนำเสนอ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้อง ๒๒๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้องประชุมย่อยที่ ๔ นำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัย ด้านครุศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังการนำเสนอ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง ๒๒๔ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

และในเวลา ๑๕.๓๐ น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวปิดงาน และมอบของที่ระลึกแก่สถาบันที่เป็นเจ้าภาพร่วม มอบเกียรติบัตรแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้นำเสนอบทความ และให้โอวาทกล่าวปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "การวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" The Research on Buddhism for Sustainable Development. ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 120 ครั้ง