ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วัน อังคาร ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิด และกล่าวให้โอวาทในโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง ความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อพระสอนศีลธรรม โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ และฟังการบรรยายเรื่อง จริยาที่พึงประสงค์ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย นายขวัญตระกูล บุทธิจักร เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(มจร.ส่วนกลาง) และแนะนำสาธิตการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรม โดย ว่าที่ร้อยตรีหลวงเมือง ศรีสองเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน(มจร.ส่วนกลาง) เพื่อให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 99 ครั้ง