ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วัน จันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ,พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส(สันโดด) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรให้ความรู้ และคำปรึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้บุคลากรเจ้าหน้าที่และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้พัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และเพื่อให้กลุ่มงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จัดโดย กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ณ หอประชุม (ชั้น๒) อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 86 ครั้ง